Jaipur

Publication: Hukumnama Samachar|23rd Nov 2017; Edition: Jaipur| Circulation: 22,000 | Readership: 66,000

Publication: Khabro ki Duniya|23rd Nov 2017; Edition: Jaipur| Circulation: 18,000 | Readership: 54,000

Publication: Bureau Sandesh|24th Nov 2017; Edition: Jaipur| Circulation: 18,000 | Readership: 54,000

Publication: Dainik Adhikar|24th Nov 2017; Edition: Jaipur| Circulation: 18,000 | Readership: 54,000

Publication: Dainik Navyatn|24th Nov 2017; Edition: Jaipur| Circulation: 15,000 | Readership: 45,000

Publication: Dainik Taj Bharti|24th Nov 2017; Edition: Jaipur | Circulation: 28,000 | Readership: 84,000

Publication: Jaipur Ki Awaaz |24th Nov 2017; Edition: Jaipur| Circulation: 10,000 | Readership: 30,000

Publication: Palika Post|24th Nov 2017; Edition: Jaipur| Circulation: 10,000 | Readership: 30,000

Publication: Dainik Navjyoti | 30th Nov 2017; Edition: Jaipur| Circulation: 1,90,000| Readership: 5,70,000

Publication: Samachar Jagat| 30th Nov 2017; Edition: Jaipur| Circulation: 85,000| Readership: 2,55,000